ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι επεμβάσεις κιρσοκήλης που γίνονται για αποκατάσταση της είναι οι παρακάτω:

  • Η μικροχειρουργική βουβωνική ή υποβουβωνική αποκατάσταση. Η πιθανότητα υποτροπής είναι 0.8-4% και οι πιο συχνές επιπλοκές είναι η υδροκήλη, το αιμάτωμα και το τραύμα της ορχικής αρτηρίας. Θεωρείται η επέμβαση εκλογής, ενώ η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής υδροκήλης μπορεί να μειωθεί αν γίνει χρήση μικροσκοπίου και προσεκτική παρασκευή των λεμφαγγείων της περιοχής.
  • Η βουβωνική αποκατάσταση (Ivanicevich). Σε αυτήν την περίπτωση η πιθανότητα υποτροπής φτάνει το 13%.
  • Η υψηλή απολίνωση των σπερματικών φλεβών (Palomo), με μεγάλη πιθανότητα υποτροπής που αγγίζει το 29%.
  • Η σκληροθεραπεία. Σε αυτήν την περίπτωση η αποκατάσταση γίνεται με την έγχυση σκληρυντικής ουσίας και η πιθανότητα υποτροπής φτάνει το 9%.
  • Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση που εμφανίζει ποσοστά υποτροπής που κυμαίνονται μεταξύ 3-7%. Ιδιαίτερα σημαντική τεχνική σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης κιρσοκήλης, όπου με πολύ μικρές τομές (<8χιλιοστά), επιτυγχάνεται αποκατάσταση και των δύο πλεγμάτων.